Ord!

”Inte Bara Ord – Om konsten att bemästra verkligheten genom språket!” är en samling essayer som utgår från den dynamiska och relativa världsbild som uppdagades eller skapades av de tidiga sofisterna – och handlar om kunskaper och metoder som då utvecklades för att man skulle lära sig att hantera världen.

Dessa kunskaper gömdes och glömdes dock tidigt undan, motarbetade främst av filosofer och religion som med kraft förtalade och förringade tankar som uppstått under denna demokratiska tid där tänkare satte människan i centrum istället för övertro. På så sätt förföll det mesta så småningom  i glömska och har egentligen inte kommit i dagen förrän långt senare – 2 500 år senare (i början av 1900-talet).

Dessa texter försöker lyfta fram sofisternas synsätt och visar att deras kunskaper och metoder är precis lika gångbara i vår moderna värld som de en gång var i det gamla Aten. De är så att säga i första hand anpassade till ett sekulärt informations- och kommunikationssamhälle där budskapet, meningen och sättet att uttrycka sig bildar själva grunden för en civiliserad verksamhet.

En situation där dock den som äger språket också bestämmer hur verkligheten ska hanteras och uppfattas.

Se index